+31 (0)85 902 6950

Garantievoorwaarden BioCoat


Terug naar BioCoat producten

Algemene product garantievoorwaarden Bionic Technology

 • 1 Onderdeel overeenkomst: Deze garantievoorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen de in de garantievoorwaarden genoemde opdrachtnemer en opdrachtgever. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, zijn de Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Bionic Technology van toepassing.

Reikwijdte van de garantie: Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, e.e.a. mits de gebruiksaanwijzing in acht is genomen en de verwerking aantoonbaar door een gecertificeerd applicateur heeft plaatsgevonden .

 

 • 2 Garantieperiode:

De garantieperiode bedraagt  minimaal 10 jaar voor  toepassing van het  product:

BioCoat 1.0 Hout/Steen

BioCoat 2.0 Glas/Keramiek

BioCoat 3.0 Metal Perma

BioCoat 3.1 Metal Perma Flex

BioCoat 3.2 Metal Perma Inert

De garantieperiode bedraagt minimaal 3 jaar voor de toepassing van het product:

BioCoat 4.0 Textiel Ultra

De dekking van de garantie is beperkt tot het gevolg van de volgende schade oorzaken:

 1. Het binnendringen van water en de materiële schade veroorzaakt aan de constructie
 2. Permanente indringing van vuil in het oppervlak van de constructie
 3. De verwijdering van de BioCoat toepassing als gevolg van de werking van normale verwering

Het betreft een niet afbouwende garantie periode.

Bij aantoonbaar door ons erkende materiaalfouten vergoeden wij de materialen met een maximum van de kosten van het product die betrekking hebben op het behandelde object.

Productaansprakelijkheid is verzekerd via ABN-AMRO polisnummer: 5.017.063.4

 

 • 3 Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie is:

 1. a) Gevolgschade: Alle gevolgschade is uitgesloten, inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
 2. b) Natuurrampen: Brand,- rook en roetschade, oorlogen, opstand alle schade uitgesloten die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en dergelijk;
 3. c) Wijzigingen atmosferische omstandigheden: Contaminatie alle schade is uitgesloten die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten als kalk, cement, oplosmiddelen, stof veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijk;
 4. d) Gebrekkige of onoordeelkundige handelingen: Alle schade is uitgesloten als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van:
 • Voorgeschreven Reiniging en onderhoud;
 • Aantoonbaar maken van een opgezet proefvlak om het materiaalverbruik vast te stellen en eventuele kleine veranderingen van tint.
 • Transport en opslag;
 • Montage;
 • Mechanische belasting
 • Aanlevering;
 1. e) Ontwerp- constructie- of materiaalfouten alle schade is uitgesloten die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten.

 

 • 4 Voldoen aan financiële verplichting

Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden, indien opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

 

 • 5 Inhoud garantie

De garantie houdt in dat indien aan de voorwaarden voor een beroep op de garantie wordt voldaan, opdrachtnemer de zaken voor zijn rekening neemt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 , opnieuw zal bewerken en/of repareren. Opdrachtgever zal daartoe, indien opdrachtnemer zulks wenst, de opnieuw te bewerken en/of te repareren zaken voor zijn rekening aan het adres van opdrachtnemer verzenden.

 

 • 6 Melding van tekortkomingen of schades
 1. a) Onmiddellijke melding, staken werkzaamheden indien tijdens montage c.q. installatie van de zaken wordt geconstateerd dat de zaken niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dient montage c.q. installatie onmiddellijk gestaakt te worden en dienen de betreffende tekortkomingen onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan de opdrachtnemer.
 2. b) Verschaffen mogelijkheid tot herstel, indien door opdrachtnemer gewenst verschaft opdrachtgever opdrachtnemer de mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot herbewerking en/of reparatie over te kunnen gaan. De opdrachtgever verplicht zich daarbij tot het gratis beschikbaar stellen van klim- en steigermateriaal.
 3. c) De opdrachtgever dient alle details en bewijzen te verstrekken die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd door opdrachtnemer.

 

 • 7 Tijdstip en wijze van opnieuw bewerken en/of reparatie

Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform en door opdrachtnemer vast te stellen werkwijze.

 

 • 8 Arbitrage
  1. Opdrachtnemer gaat in geval van geschil akkoord met arbitrage door een onafhankelijke nader aan te wijzen door partijen erkend instituut.
  2. Betaling kosten arbitrage. In geval opdrachtgever arbitrage verzoekt dienen eventuele vooraf te betalen vergoedingen door opdrachtgever te worden gedragen. Na arbitrage worden de kosten gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, indien van toepassing op basis van een door Adviescentrum of vergelijkbaar instituut vastgestelde verdeelsleutel van verantwoordelijkheid voor vastgestelde gebreken.

Meer informatie?

Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact met u op

 
 

Bekijk ook

Huis ter Duin impregneren van natuurstenengevel zeezijde 
 
Lees het hele bericht
 Steen- en houtbescherming op waterbasis
 
Lees het hele bericht
EIGENSCHAPPEN Permanente transparant coating Duurzame bescherming Hydrofoob Onderhoud kostenbesparend Eenvoudig aan te brengen Bescherming tegen algen, schimmelontwikkeling  BioCoat …
 
Lees het hele bericht